Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Acantus bestaat uit vijf leden.

Samenstelling RvC

Dhr. H.H. (Hayo) Apotheker Voorzitter

Dhr. J.A. (Jan) Kruijer Lid RvC
Voorzitter Auditcommissie
Dhr. M. (Max) Bentum Huurderscommissaris
Lid Remuneratiecommissie
Vice Voorzitter RvC
Dhr. J. (Johan) Dijkstra Huurderscommissaris
Lid Auditcommissie
Mw. M.A.E. (Mirjam) Kuin Lid RvC

Benoeming RvC

De leden van de RvC zijn voor een periode van vier jaar benoemd. In overeenstemming met de Governancecode kunnen de leden één keer herbenoemd worden. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van de overkoepelende huurdersorganisaties.

Taken RvC

De RvC heeft als taak intern toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken van Acantus. De directie stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde beslissingen van de directie heeft goedkeuring nodig van de RvC.

Documenten