Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Acantus bestaat uit vijf leden.

Samenstelling RvC

Dhr. H.H. (Hayo) Apotheker Voorzitter 

Mw. M.A.E. (Mirjam) Kuin Vice voorzitter
Voorzitter Remuneratiecommissie
Dhr. J.A. (Jan) Kruijer Lid RvC
Voorzitter Auditcommissie
Dhr. J. (Johan) Dijkstra Lid RvC
Huurderscommissaris
Lid Auditcommissie
Dhr. M.H. (Mathijs) ten Wolde Lid RvC
Huurderscommissaris
Lid Remuneratiecommissie

Benoeming RvC

De leden van de RvC zijn voor een periode van vier jaar benoemd. In overeenstemming met de Governancecode kunnen de leden één keer herbenoemd worden. Twee van de leden worden benoemd op voordracht van de overkoepelende huurdersorganisaties.

Taken RvC

De RvC heeft als taak intern toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken van Acantus. De directie stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde beslissingen van de directie heeft goedkeuring nodig van de RvC.

Documenten