Toezicht en verantwoording

Acantus heeft als woningcorporatie een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Toezicht op en verantwoording van de maatschappelijke taken die we uitvoeren is dan ook erg belangrijk. We gebruiken verschillende instrumenten om toezicht te houden op de bedrijfsvoering en om hierover verantwoording af te leggen.

Verantwoording

Intern leggen we verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC). Extern rapporteren we aan de Autoriteit woningcorporaties. Daarnaast verantwoorden we ons als lid van Aedes actief, volgens de normen die zijn vastgelegd in de Governancecode. Aedes is de brancheorganisatie van woningcorporaties. De Governancecode voor woningcorporaties bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing.

Integriteit & klokkenluiderregeling

Het antwoord op de vraag hoe wij binnen onze organisatie omgaan met elkaar, maar ook met anderen, hebben wij samengevat in ons Integriteitsbeleid. Ook hebben de werknemers van Acantus het recht én de verantwoordelijkheid om (vermoedens van) onregelmatigheden of misstanden van algemene, operationele en/of financiële aard, die van invloed zijn op Acantus, te melden. Wij vinden het belangrijk dat op een adequate en veilige wijze dit soort zaken kunnen worden gemeld. De Klokkenluiderregeling bevat hiervoor een procedureregeling, waardoor de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder wordt gegarandeerd.

Contactgegevens Klokkenluiderregeling:
Voorzitter Raad van Commissarissen Acantus
Hayo Apotheker
klokkenluider@acantus.nl

Huis voor klokkenluiders
088-37 13 033
advies@huisvoorklokkenluiders.nl
www.huisvoorklokkenluiders.nl

Statuten