Visitatie

Bij visitatie beoordeelt een onafhankelijk bureau de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. De prestaties worden afgezet tegen de eigen ambities, externe opgaven, verwachtingen en mening van belanghebbenden en financiën.

In de Governancecode is opgenomen dat elke woningcorporatie zich één keer per vier jaar laat visiteren. Acantus onderschrijft deze code. In 2018 is Acantus gevisiteerd door Pentascope. Bent u benieuwd naar de uitkomsten, leest u dan het volledige visitatierapport.

Met visitatie willen we ons verantwoorden over onze maatschappelijke prestaties van de afgelopen vier jaren. Daarnaast bieden de resultaten van de visitatie ons handvatten om te leren en om zaken te verbeteren. Meer informatie over visitaties voor Woningcorporaties kunt u vinden op www.visitaties.nl.