Acantus Groep wordt Acantus

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingevoerd. Eén van de gevolgen is dat we onze statuten en reglementen moesten wijzigen. De nieuwe statuten zijn inmiddels definitief.

Nieuwe statuten
De nieuwe statuten zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Acantus. De Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft de statuten goedgekeurd.

Nieuwe naam
Een belangrijk gevolg van de nieuwe statuten is onze naamswijziging. Waar we voorheen Stichting Acantus Groep waren, heten we met ingang van de nieuwe statuten: Stichting Acantus. In onze communicatie gebruiken we ‘Acantus’. We voeren dit geleidelijk en stapsgewijs door in al onze uitingen.

Andere gevolgen
Als gevolg van de nieuwe Woningwet hebben we verschillende aanpassingen gedaan in onze statuten. Dit zijn de belangrijkste:

  • Het ministerie toetst de achtergrond, kennis en deskundigheid van kandidaat-leden van de RvC en directeur-bestuurders vóór hun benoeming.
  • Het hebben van nevenfuncties is in de nieuwe statuten aan strengere regels gebonden.
  • Het interne toezicht van de RvC op het beleid van Acantus is groter geworden.

Service en dienstverlening
Vanzelfsprekend verandert met de naamswijziging niets in de service en dienstverlening van Acantus.